Публикувани за обсъждане са насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Публикувани за обсъждане са насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Община Смолян информира всички заинтересовани лица, че са публикувани за обсъждане насоки за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“, по „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, която ще се финансира от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Срокът за коментари и въпроси е 23.01.2023 г.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

• Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);

• Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Планира се кандидатстването да се извършва в информационната система ИСУН 2020 от собствениците на жилищата, а не чрез общинските администрации.

Налични са редица изисквания към допустимите кандидати, които са подробно описани в насоките, публикувани за обсъждане на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/79cd9d03/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе