ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ СГРАДИ

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Линк към проекта на насоките: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 30.10.2022 г.

Вирни се горе