Публично обсъждане на Годишния отчет по изпълнение на бюджета ще се проведе на 17 август

Публично обсъждане на Годишния отчет по изпълнение на бюджета ще се проведе на 17 август

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на три годишна прогноза, за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, Председателят на Общински съвет – Смолян, кани жителите на община Смолян, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на Годишния отчет по изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. на община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 17.08.2022 г. /сряда/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12.

Желаещите, предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Община Смолян /бул. „България“ № 12/, ет. 2, стая 213 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg.

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: obs_smolyan@abv.bg.

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ

Председател на Общински съвет - Смолян

Вирни се горе