Психолози и педагози дискутираха казуси от прояви на проблемни ученици в училище

Психолози и педагози дискутираха казуси от прояви на проблемни ученици в училище

По покана на ръководството на училището се състоя среща с педагогическия колектив на ПГИ,,Карл Маркс "- Смолян и представители на Консултативния кабинет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, психолозите Елена Бончева и Росен Кубински. Това съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

Дискутирани бяха казуси от проявите на проблемни ученици в училищна институция.

По време на дискусията двамата специалисти дадоха насоки на педагозите как да реагират адекватно и своевременно при справяне с възникнал проблем, като бъдат проследени пораждащите го фактори.

Обърнаха внимание и на адекватното участие на родителите в училищния живот на децата им, които да бъдат пряко ангажирани чрез различни видове дейности.

От решаващо значение за добрия микроклимат в класа е да се открият и анализират зараждащите се проблеми още в началото на учебната година при новосформираните паралелки.

Психолозите остават на разположение и за напред при решаване на възникнали въпроси и казуси в класовете, като се работи в насока преодоляване на стреса и се формира екип в новосформираните 8 класове.

Вирни се горе