Психолог разясни пред ученици методите за справяне със зараждащите се конфликти

Психолог разясни пред ученици методите за справяне със зараждащите се конфликти

Училището е място, където си дават среща различни личности с различни характеристики и семейни истории. В този смисъл то е интересно и предизвикателно място. В процеса на общуване всеки клас има своите напрегнати и спокойни моменти. В помощ за справяне на подобни конфликтни ситуации, бе поканен психологът на МКБППМН Елена Бончева в 8 а клас на ПГИ „Карл Маркс“ в Смолян. Поканата бе отправено лично от класния ръководител, съобщи секретарят на Местната комисия Сийка Алексиева.

По време на беседите бяха набелязани основните методи за справяне със зараждащите се конфликтни ситуации. Срещата предизвика огромен интерес сред учениците и те поставиха въпроси към конкретни специалисти – как да се постигне разбирателство между съучениците и да се изгради сплотен колектив, посочи Алексиева.

Бончева е разяснила на учениците колко време е нужно на човек да излезе от ситуация на силен гняв, предизвикан от силна емоция. По думите и успехите идват тогава, когато класа стане екип, но това е дълъг процес. Той изисква време, общи усилия и търпение на всички деца, родители и ученици. Поради големия интерес към програмата на Консултативния кабинет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смолян, беседите ще продължат и в други учебни заведения, каза в заключение Алексиева.

Вирни се горе