Проверяват за опасни стоки на пазара

Проверяват за опасни стоки на пазара

След постъпила информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX, Министерство на здравеопазването разпореди на РИОКОЗ в страната извършването на проверки за опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз. Пластмасов пепелник, марка – Crystal Ashtray, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – Китай, производител – неизвестен.При извършен анализ за определяне на наличието на вещества, получени от въглеводороди, които са токсични при вдишване , са били установени върхови стойности на токсичния Нонан (R10 ), циклохексан, който е запалим и вреден при вдишване и контакт с кожата, Деканол и Нафталин. Перманентен маркер, марка –Kik, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – Китай. Пръстен, марка – неизвестна, нотифицираща страна – Словения, страна на произход – Индия, производител – неизвестен, вносител за Словения.Европейския парламент и Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),никел не се употребява в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с кожата, като: обици, огърлици, гривни и верижки, верижки за глезен, пръстени, капаци за ръчни часовници, каишки за часовници и части за затягане, занитени копчета, катарами, нитове, ципове и метални знаци, които се използват за дрехи, ако нивото на отделяне на никел от частите на тези изделия, които влизат в директен и продължителен контакт с кожата, е по-голямо от 0,5 μg/cm2/седмица. Лепенки за нокти, марка – Design nails.Резултатите от тестовете/анализите показват съдържание около 13% трихлорметан (хлороформ ).

Във връзка с изложеното по-горе, в началото на февруари 2010г. РИОКОЗ – Смолян започна проверка на пазара за наличие на нотифицираните стоки. При установяване наличие на нотифицирани продукти, ще се предприемат законоустановените действия съгласно Глава осма “Административнонаказателни мерки” от ЗЗВВХВП и чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.),съобщиха от инспекцията.

Вирни се горе