Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

	Програма „Старт на кариерата” отново предлага възможности за реализация на млади висшисти

От 04.10.2021г. до 29.10.2021г. стартира прием на заявления за подбор на кандидати по Програма„Старт на кариерата” за заетост през 2022г. Кандидатите за участие в Програма„Старт на кариерата”трябва да отговарят на следните изисквания:

Критерии за кандидатстване

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

Да са младежи до 29 ненавършени годинидо29.10.2021г.включително;

Да притежават висшеобразование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане наконкретното работно място;

Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;

Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Забележка:В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

Заявление за кандидатстване по Програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);

Автобиография(Европасформат)– представя се при явяване на интервю с работодателя http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CV Template.csp

Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверениеилиакадемична справка, издадени от съответното висше училище – само в случаите, когато не е може да се направи проверка в електронен регистър).Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОНили от съответния орган, компетентен за даване или признаване на правоспособност за упражняване на съответната професия, когато се касае за регулирана професия.

Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Забележки:Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.

Документите за завършено висше образование и правоспособност се представят преди насочване от дирекция „Бюро по труда“ към работното място, за което е класиран кандидатът.

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в:

Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, бул. „България” 83, както и на тел. 0301/6-20-36.

Филиал Рудозем, бул. „България” 13, тел. 0306/5-33-62;

Филиал Баните, ул. „Васил Левски” 5, тел. 03025/21-49;

Филиал Чепеларе, ул. „Мурджовска” 1а, тел. 03051/29-15.

Вирни се горе