Проектът „Грижа в дома в община Смолян“ предоставя социални услуги на 266 човека от 22 населени места в Община Смолян

 Проектът „Грижа в дома в община Смолян“ предоставя социални услуги на 266 човека от 22 населени места в Община Смолян

„Грижа в дома в община Смолян“ е проект, изпълняван по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" и финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., който предоставя мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храни, лекарства и административни услуги от първа необходимост със средства на потребителите.

Потребителите са от 22 населени места на територията на Община Смолян - гр. Смолян, кв. Езерово и селата Кутела, Момчиловци, Търън, Виево, Смилян, Петково, Катраница, Арда, Белев дол, Стража, Река, Могилица, Тикале, Мугла, Славейно, Билянска, Средок, Горна Арда, Бориково, Исьовци.

Предоставянето на услугите е 12 месеца - от 11.04.2023 до 10.04.2024 г. Проектът е на стойност 1 234 339, 26 лв.

На 11.04.2023 година стартира изпълнението на дейностите по предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги и доставката на хранителни продукти и лекарства, заплащането на битови сметки и извършването на административни услуги

185 лица с увреждания и възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване или поставени под карантина от COVID-19, ползват безплатни почасови интегрирани здравно-социални услуги. до края на м. май 2023 г.

Здравно-социалните услуги се предоставят от 47 домашни помощници, преминали специално обучение.

Медицински екип от 4 специалсита – 2 -„Здравни грижи“, 1 - психолог и 1 – рехабилитатор, предоставят здравни грижи по домовете на потребителите, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител по разработени здравни планове и графици за посещения.

Друга част от дейностите на проекта е доставката на хранителни продукти и лекарства, заплащането на битови сметки и извършването на административни услуги (със средства на потребителите). От тази дейност се ползват 81 човека, като 24 човека освен доставката на храни, лекарства и административни услуги ползват и медицински грижи. Дейностите се извършват от 6 работници доставки до домовете на потребителите. Услугата се предоставя в 5 населени места на територията на общината.

До края на м. май 2023 г. са се възползвали общо 266 потребители.

Вирни се горе