Проект „Грижа в дома в община Чепеларе“ бе представен днес

Проект „Грижа в дома в община Чепеларе“ бе представен днес

Развитието на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0037-С01 „Грижа в дома в община Чепеларе“ бяха представени в кратка презентация днес в залата на Община Чепеларе

На 01.12.2022 г. Община Чепеларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR0 02-2.001-0037-C01 с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. за предоставяне на услугата „Грижа в дома в община Чепеларе“

• Финансираща програма: Европейски социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

• Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

• Обща стойност на проекта:  280 229,19 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ

. Срок на изпълнение: 16.12.2022 г. – 16.01.2024 г.

Основната цел, която си поставя Община Чепеларе, е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, живеещи на територията на общината.

Специфичната цел на настоящия проект е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на 51 потребители, включително подобрен достъп до здравеопазване и интегрирани социални услуги.

Общата и специфичната цел на проекта са в съответствие с целите и приоритетите на програмата – социално включване и равни възможности.

Целевите групи по проекта са възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Предоставяне на „грижа в дома в община Чепеларе“ по своята същност обхваща следните дейности:

• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа на потребителите;

• Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала от/до домовете на потребителите. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

• Предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания включително консултации с различни специалисти при необходимост.

Със Заповед на кмета на Община Чепеларе е определен екип за изпълнение на проекта. В обявените срокове са получени 70 броя заявления от кандидати за потребители на услугата. Изготвени са 70 оценки на потребностите. Одобрени за ползване на здравно-социални услуги по проекта са 70 лица. С всеки потребител по проекта е сключен Договор за предоставяне на здравно-социални услуги.

Назначен е персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за срок от 16.01.2023 г. до 16.01.2024 г. : 12 домашни помощници, 2 медицински сестри, 1 психолог, 1 шофьор и 1 диспечер.

По изготвен график домашните помощници и медицинските специалисти посещават домовете на потребителите и предоставят услуги, които са залегнали в длъжностните им характеристики.

Домашните помощници предоставят неспециализирани услуги на потребителите: почистване, придружаване до личен лекар, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки ,заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите ) и др.

Психологът предоставя психологическа и мотивационна подкрепа чрез консултации, подкрепящи дейности, преодоляване на затруднения в общуването и др.

Медицинските специалисти предоставят услуги в дома, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение, информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Включително при необходимост помощ при изработване на режим на хранене, съобразно компетенциите си и нуждите на лицата от целевата група.

Диспечерът осигурява връзка с потребителите и изработва и координира графиците за услугите.

Шофьорът осигурява превоза на членове на екипа до адресите на потребителите.

Осигурено е работно облекло и лични предпазни средства на персонала на услугата - тениски, елеци, престилки, маски, ръкавици и др. На работното облекло е обозначена с лого и текст финансовата подкрепа от ЕС.

Закупени са медицински уреди (апарати за измерване на кръвно налягане, пръстови пулсоксиметри, апарати за измерване на кръвна захар, холестерол и пикочна киселина /3 в 1/ ), лекарски чанти, безконтактни термометри, материали и консумативи и са предоставени на медицинските специалисти. Проведено е обучение на 7 лица, които предоставят грижа в дома, но не притежават професионална квалификация. Направена е групова застраховка на екипа по предоставяне на услугата. Сключен е договор със Служба за трудова медицина за оценка на работните места и професионалния риск и са изработени рекламни тефтери и химикали.

Благодарение на „грижа в дома в община Чепеларе“ 70 нуждаещи се жители на общината са медицински обгрижвани и радвани от ежедневно присъствие и подкрепа, което със сигурност им помага да се чувстват значително по-добре.

chepe

Вирни се горе