Проект „e-Social Health Care” изпълнява Община Златоград

 Проект „e-Social Health Care” изпълнява Община Златоград

Проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, който изпълнява Община Златоград, впечатли националната ни телевизия, която посети златоградската болница, за да заснемат как функционира медицинското оборудване, което е Община Златоград дари на здравното заведение. Чрез проекта се цели да се акцентира върху възможностите за ползване на различни приложения на т.нар. телемедицина, особено в ситуации на епидемии. С тази система успешно може да се проследява състоянието на болни с хронични заболявания, да се споделя медицинска информация, да се проследява придържането към медикаментозната терапия. Системата улеснява комуникация между лекар и пациент, като премахва необходимостта от физическо посещение на лекарския кабинет. Проектите с европейско финансиране са от изключителна важност за общинските болници, чрез тях се осигуряват средства за изпълнение на дейности, които не биха могли да бъдат изпълнени от общински бюджет.

Съвместно с Ротари клуб Златоград-Неделино Община Златоград инициира създаване на Фонд „Стипендия“ за медицински кадри.

Целта на тази инициатива е да бъдат привлечени медицински специалисти, които да работят в общинската ни болница. На този етап се акцентира върху студенти по специалността „Медицинска сестра“, като в процеса на реализация на инициативата ще се разшири и кръга от подпомагани медицински специалности, съобразно потребностите на здравното заведение.

Чрез Фонд „Стипендия“, на желаещите да изучават тази специалност, ще се покриват определени разходи, необходими за тяхното обучение, като условие за получаване на финансово подпомагане от Фонда ще бъде студентите да са сключили предварителен договор с местната ни болница, други медицински структури в общината.Ефективното здравеопазване на населението е един от приоритетите в политиката на всяка местна власт.

МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград, предоставя здравни услуги на жителите от три общини - Златоград, Неделино и Кирково.

Отчитайки необходимостта от наличието на болница за активно лекуване, Община Златоград, с финансовата подкрепа на Европейския съюз, обнови материалната база и модернизира медицинското оборудване в местната болница.

Вирни се горе