Продължава услугата "Топъл обяд" в Община Мадан

Продължава услугата "Топъл обяд" в Община Мадан

Кметът на община #Мадан подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на Договор BG05FMOP001-5.001-0107-C05 по проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ до 09.09.2022г.

Община Мадан реализира проект „3-1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мадан“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя на 120 бр. лица от следните целеви групи:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 18.01.2021г. до 09.09.2022г. включително. Храната се предоставя в населените места на потребителите. Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 2.90 лв. на ден.

На потребителите им се предоставят и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности, както и мерки за опазване на околната среда и преминаване към зеления и цифров преход.

Разходите по проекта са на стойност 149 965.20 лева.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Вирни се горе