Продължава приемът на заявления за отпускане на целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане“

Продължава приемът на заявления за отпускане на целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане“

От началото на месец юли дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Смолян приемат заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Заявленията се подават по настоящ адрес на лицата, идентичен с декларирания в Служба ГРАО, съобщи Светла Асенова, гл.експерт в Регионални дирекция за Социално подпомагане-Смолян.

Към днешна дата приетите заявления за областта са 4 991, като по общини се разпределят по следния начин: Баните – 336, Борино – 127, Девин – 1 007, Доспат – 235, Златоград – 331, Мадан – 485, Неделино – 480, Рудозем – 224, Смолян – 1 480 и Чепеларе – 286.

Към момента отпуснатите помощи са 3 441 броя. В обработка са 1 155 броя, а издадените заповеди за отказ са 395, като от тях в 292 от случаите средномесечният доход е над определения диференциран минимален доход за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен нов месечен размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. – 74,83 лв. или общо за 5-те месеца – 374,15 лв.

Условията за подпомагане с енергийна помощ са следните:

Средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление.

Лицата и семействата да отговарят на условия на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), а именно:

да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи;

да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане (това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания);

да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години (общата стойност на сделките не трябва да надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период – 4 500 лв.);

безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението и др.

В заявление-декларацията задължително се посочва видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Крайният срок за прием на заявленията за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон е 31 октомври 2018 г.

Вирни се горе