Продължава изпълнението на проект "Грижа в Дома в Община Смолян" за възрастни хора с увреждания

 Продължава изпълнението на проект "Грижа в Дома в Община Смолян" за възрастни хора с увреждания

„Грижа в дома в община Смолян“ е проект, изпълняван от Община Смолян по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома" и финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Услугите се предоставят на територията на община Смолян в 22 населени места. До края на месец октомври от услугите са се възползвали 280 човека. Средно на месец се обслужват около 250-260 човека, тъй като някои от потребителите отпадат от програмата по различни причини, а други се включват в нея от листата на чакащите или по възникнала спешна необходимост от обгрижване в дома. Включването на нови потребители е съобразено с възможностите на проекта и наличието на свободни часове.

Потребителите са с решения на ТЕЛК, епикризи и други актуални медицински документи, удостоверяващи необходимостта от грижи в дома. Медицинските услуги се предоставят в съответствие с индивидуалните потребности на всеки потребител и се съобразяват с предписанията на лекуващия и личен лекар.

Ежемесечно екипът на проекта посещава потребителите на услугите в дома им, с цел извършване на контрол по изпълнението на задълженията на домашните помощници и медицински специалисти, а така също и споделяне на мнения или препоръки относно проектните дейности.

Необходима и желана е социалната услуга доставка на храни, лекарства и извършване на административни услуги със средства на потребителите. Тя се предоставя в 5 населени места от общината и се ползва от около 80 човека и се обслужват от 6 работника доставки.

С цел повишаване квалификацията и уменията на домашните помощници, в зависимост от потребностите на предоставящите социалните услуги, ежемесечно се провеждат индивидуални или групови супервизии. Споделят се проблеми, възникващи в ежедневната работа, търсят се решения, споделят се различни подходи при решаване на разнообразни казуси, обменя се опит.

Здравно социалните услуги се предоставят от 47 домашни помощника и 4 медицински специалсти, които работят по график. Чрез предоставянето на разнообразни здравно-социални услуги се разширяват възможностите от подкрепа на хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа в домашна среда като се зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот.

Вирни се горе