Приключва изпълнението на планираните дейности по проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с акроним „CAP TOUR”

Приключва изпълнението на планираните дейности по проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с акроним „CAP TOUR”

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян (СРХР) в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Университетът на Македония - Катедра Счетоводство и Финанси - гр. Солун) и Асоциацията на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански, приключва изпълнението на планираните дейности по проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с акроним „CAP TOUR”.

Проектът е реализиран с безвъзмездно финансиране, чрез Договор за субсидия B6.3a.29/06.05.2021 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България.

Основна цел на проекта „CAP TOUR” е засилване на ключовите фактори, влияещи върху предприемаческия успех на туристическия бизнес в трансграничния район с фокус върху малките и средни предприятия (МСП), включително и стартиращ бизнес в туристическите индустрии, а именно:

 • Организационни фактори: Чрез различните обучения за повишаване на управленските и маркетингови умения на участниците в тях, с акцент върху финансовото управление.

 • Мрежови фактори: Чрез проведените форуми, кръгли маси и тематични семинари за подобряване на възможностите за работа в бизнес-мрежа в трансграничния регион;

 • Технологични фактори: Чрез дейностите, насочени към подобряване на уменията за използване на Интернет комуникационни технологии (ИКТ) и електронния маркетинг.

С изпълнените от СРХР дейности сдружението постигна:

 • Подобряване на предприемаческата среда в туристическия сектор, чрез предоставяне на услуги, съобразени с техните реални нужди и чрез реализиране на дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежи;

 • Укрепване на трансграничните бизнес-възможности в туризма, чрез провеждане на дискусионни форуми – тип „Кръгли маси“, изграждане на мрежови бизнес-форуми, учебни посещения, тематични семинари, а така също и създаването на виртуален бизнес форум – електронна платформа, достъпна за заинтересованите страни в интернет-мрежата, като място за получаване на различни звания и обмяна на опит между активните предприемачи.

 • Повишаване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор, чрез обучения за нови знания, кратки сесии за усъвършенстване на бизнес уменията, сесии на консултантски групи и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа на бизнес идеи и начинания на стартиращи предприемачи.

Какви дейности организира и изпълни СРХР:

 • Поредица от дискусионни „Кръгли маси“ на тема „Иновации, екстраверсия, корпоративна социална отговорност в туризма“ с представители на отделните туристически сектори: хотелиери, ресторантьори, туроператори и турагенти, проведени през м. май 2022 г.

 • Разработени и предоставени за ползване от представители на заинтересованите страни на два наръчника: “Ръководство по безопасност на храните” и “Ръководство за набиране на средства за стартиране на бизнес”.

 • Отпечатани информационни материали, представящи проекта и неговите характеристики: Дипляна, Плакат, Банер, Папка и Тефетер, които са разпространени сред над 200 участници в проведените форуми и обучения.

 • Участие през м. март 2023 г. на група от 15 членове на СРХР в организирания в гр. Сандански от Асоциацията на хотелиерите, ресторатьорите и туроператорите – Сандански (Партньор №3 по проекта) Бизнес-форум на тема „Бъдещето на туризма в трансграничния район“.

 • Провеждане на редица специализирани обучения, насочени към заявилите желание за участие представители на туристическия бизнес, организирани в различни селища на Смолянска област – Смолян, Девин, Триград, Чепеларе, Рудозем, Баните. Специализираните обучения за повишаване на уменията, изпълнени по проекта, са по предварително определени теми: „Организация и управление на микро, малки и средни предприятия с акцент върху финансовия мениджмънт“, „Използване на Интернет Комуникационни Технологии в туризма“, „Въвеждане на нови услуги и продукти с туристическа насоченост“.

 • Проведени учебни семинари по темите: „Иновации в туризма“, „Екстраверсия в туризма“, „Корпоративна социална отговорност в туризма“, „Социална икономика в туризма“, „Стандарти за качество в туризма“, „Тематичен туризъм“, „Регионална и местна туристическа идентичност и нейното значение за местната икономика“, „Блогове за пътуване – значение и роля в туристическия бранш“. Тези семинари включват също посещения на отделни успешни бизнеси в гр. Смолян за обмяна на опит и са съчетани с индивидуални консултации на заявилите желание участници от страна на високо квалифицираните обучители, осигурени по проекта.

 • През м. ноември 2023 г. група от 15 членове на СРХР – Смолян и АХРТ – Сандански, участваха в Бизнес-форума „Мениджмънт в хотелиерството“ организиран от Македонския университет в Солун - партньор по проекта „CAP TOUR”.

 • Създадена електронна Платформа за партньорство, в която може да се влезе чрез следния линк: https://captour.hhf.gr/en/partnership-opportunity-platform-bg/ . Платформата съдържа полезни обучителни материали за туристическия бранш, достъпни за всички заинтересовани страни. Тя може да се използва като директория за всички субекти, участващи в проекта, за да покажат идентичност на своята марка, уебсайт и социални медии, както и специални тагове по отношение на основните сектори или продукти, с които желаят да си сътрудничат.като място за среща, обмен на мнения и професионални дискусии на активните предприемачи в туризма.

proekt

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация се носи от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

Вирни се горе