Приключи санирането на поредните блокове в община Девин

Приключи санирането на поредните блокове в община Девин

На 3 февруари 2022 година се проведе събитие за откриване на обектите на интервенция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Това са жилищен блок „Кольо Фичето” No1 и жилищен блок „Кольо Фичето” No2, на които бяха въведени енергоефективни мерки,финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ NoBG16RFOP001- 2.002-0040-С01, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност впериферните райони-2” на обща стойност 1007657.30 лева. След извършванена строително-монтажните работи в двете сгради, е постигната енергийна ефективност клас “С”.

Вирни се горе