Приключи изпълнението на първия етап от проекта за подмяна на горивната база

Приключи изпълнението на първия етап от проекта за подмяна на горивната база

Подмяната на отоплителните уреди се предвижда да започне през месец декември т. г. и да продължи през 2022 г.

Препоръчително е хората да си осигурят необходимото гориво за отопление до момента на монтаж на новите отоплителни уреди, съветват от общинската администрация.

Във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. , община Смолян уведомява, че приключи изпълнението на първия етап от проекта. Разработени бяха всички изискуеми анализи и обследвания на място, като на 31.05.2021 г. бяха изпратени за одобрение от УО на ОПОС, като оценката все още не е приключила. Одобрението на първи етап е условие за изпълнението на втори етап от проекта т.е. подмяната на самите уреди. Община Смолян е в процес на обявяване на обществената поръчка за доставка на новите отоплителни устройства. Очакваната дата за сключване на договор с избран изпълнител е края на месец ноември т. г., при условие че няма обжалване на процедурата. Реалното изпълнение на проекта т.е. подмяната на отоплителните уреди се предвижда да започне през месец декември т. г. и да продължи през 2022 г. По проекта се предвижда да бъдат одобрени за финансиране 2235 домакинства или да бъдат доставени 3108 нови отоплителни уреди. С оглед предстоящия отоплителен сезон и предвижданията за подмяната на уредите през целия сезон е препоръчително всички подали заявление за участие в проекта, да си осигурят необходимото гориво за отопление до момента на монтаж на новите отоплителни уреди.

Вирни се горе