Приемат документи за услугата "Грижа по домовете" в Златоград

 Приемат документи за услугата "Грижа по домовете" в Златоград

Започна приема на заявления за предоставяне и ползване на социално – здравната услуга „Грижа в дома“ по проект на община #Златоград по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Той ще се осъществява в периода от началото на февруари т.г. до края на януари идната година.

Сред услугите, които ще бъдат предоставяни са почасови здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и за хора с увреждания, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Услугите ще подпомагат, в ежедневието, най - малко 64 потребители, за да могат те да останат в семейната си среда. Ще бъдат определени според индивидуалните му нужди и ще бъдат предоставени без заплащане на такси. Не се допуска дублиране на дейностите с ползвани услуги по други програми и проекти. Кандидатите за патронажната грижа трябва да подадат следните документи: заявление (по образец); документ за самоличност (за справка); документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка); експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); удостоверение за настойничество/попечителство (копие); декларация за информирано съгласие /по образец/.

За предоставяне на услугите по домовете Община Златоград ще назначи на работа за една година 2 медицински специалисти, 2 рехабилитатори, психолог, 16 домашни помощника, диспечер и шофьор. Кандидатите за работата трябва да подадат документи, подробно описани на сайта на общината.

Проектът е на стойност 351 660 лева.

Вирни се горе