Приеха бюджета на Община Смолян, няма увеличение на данъци и такси

Приеха бюджета на Община Смолян, няма увеличение на данъци и такси

Общински съвет – Смолян прие бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност, предаде "Фокус“. Решението бе прието с 20 гласа "за“, 2 "против“ и 1 "въздържал се“.

Кметът на Смолян заяви, че е голямо предизвикателство за общините е изготвянето на бюджетна прогноза в условията на политическа и икономическа криза, покачваща се инфлация, продължаващо нарастване на цените на енергоносителите и горивата, както и цените за строителство.

Със Закона за държавният бюджет на Република България са регламентирани бюджетните взаимоотношения през 2023г., както и размерите на трансферите за местна дейност, а именно обща изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за периода.

"Приоритетите при съставянето на Бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026г. са съобразени с приетия Общински план за развитие на Община Смолян: развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж; подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура; инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности; запазване на равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им и разширяване на обхвата на електронни услуги, чрез повишаване ефективността на публичните разходи. Тези по-важни акценти са намерили отражение при разработването на Бюджетната прогноза на Община Смолян за периода 2024 – 2026 г.“, каза още Мелемов.

Вирни се горе