Придобитите дълготрайни материални активи намаляват с 15.9% в област Смолян през 2020г.

Придобитите дълготрайни материални активи намаляват с 15.9% в област Смолян през 2020г.

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2020 г. във всички дейности на икономиката са 223.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 15.9%.

Обемът на инвестициите в ДМА в сектора на „Промишлеността“ (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване) е 122.3 млн. лв. или 54.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) е 33.6 млн. лв. или 15.0%, а в сектор „Държавно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа” – 18.8 млн. лв. или 8.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 10.5 пункта в сравнение с предходната година и достига 39.7%. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 17.3 пункта в сравнение с предходната година и достига 36.8%. Нарастват извършените разходи за транспортни средства и други разходи, както и тези за земя, а относителните им дялове са съответно 10.7, 8.1 и 4.7% от общия обем на направените инвестиции.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Смолян – 100.5 млн. лв. или 44.9% от общите разходи за областта. Следват общините Девин, Мадан и Доспат, съответно със 20.7, 6.8 и 6.2%.

Придобитите дълготрайни материални активи през 2020 г. са в размер на 207.6 млн. лв., като значителен дял от тях са в сектор „Промишленост“ (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване) – 53.0% и в сектор „Услуги” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 17.2% от общата сума.

Придобитите дълготрайни материални активи намаляват с 7.0% в сравнение с 2019 година.

Вирни се горе