При забелязване на признаци на пожар сигнализирайте на телефон 112

При забелязване на признаци на пожар сигнализирайте на телефон 112

Отоплителния сезон е времето в което пожарообезопасяването на обектите е от съществено значение.

Важно за всички да знаят, че за да избегнете проблеми свързани с етажната собственост е необходимо спазване на изискванията регламентирани в Законът за управление на етажната собственост.

Той урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и ползвателите.

Части на сградата, които служат за общо ползване от отделните собственици според естеството и предназначението си и касаят пожарообезопасяването са:

стълбище и стълбищните площадки; покривите, таванските и избените помещения и комините; главните електрически линии на различните видове инсталации, централните им уредби.

Във връзка с горното, служителите от Районна служба „ПБЗН“ Смолян ви уведомяват да имате в предвид:

забранява се поставянето на горими материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия в коридори и стълбища и други пътища за евакуация с които се намалява широчината или може да се възпрепятства евакуацията от обекта;

комините се почистват механично от сажди в началото на отоплителния период и при нужда;

забранява се ползването на вентилационни отвори като комини, като и обратното;

забранява се поставянето на материали и оборудване на разстояние по-малко от 1м. от главни и разпределителни електрически табла;

складирането на дърва за огрев за повече от 48 часа върху тротоари и улични платна се забранява.

За не спазване на горепосочените изисквания гражданите носят наказателна отговорност- административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв.

При забелязване на признаци на пожар сигнализирайте на телефон 112.

Вирни се горе