През тази година ще завърши доизграждането на пътя Белица - Загражден

През тази година ще завърши доизграждането на пътя Белица - Загражден

През 2024 г. ще завърши доизграждането на 7,5-километровия участък от пътя Белица – Загражден. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов обсъди възможностите за довършване на започналите, по договор от декември 2018 г., и незавършени до момента строително-монтажните работи по трасето на третокласния път III-8611 с кмета на община Баните Павлин Белчев. Отсечката осигурява бърза връзка на жителите на Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив - Асеновград.

На срещата инж. Йорданов подчерта, че настоящото ръководство на агенцията разглежда законовите възможности за цялостното завършване на обекта. До момента са проведени многократни срещи с изпълнителя на строително-монтажни работи и със строителния надзор с цел търсене на възможности за довършване на започнатите строителни работа на пътя Белица - Загражден. Извършен е и вътрешен одит за съответствие на фактическото състояние на изпълнените на обекта дейности и извършените плащания за проучвателно-проектантски работи и строителство. Установени са пропуски при изготвянето на проектната документация, строителството, както и занижен контрол от страна на Възложителя в предходните години.

Изпълнените до момента работи на път III-8611 са до ниво „пътна основа“. Предстои ремонт на мостови съоръжения, полагане на асфалтови пластове, въвеждане на постоянна организация на движението и други довършителни работи. В хода на изпълнението е възникна необходимост от извършване на строително-монтажни работи, които не са били предвидени в сметната стойност на договора, поради спецификата на планинския терен, различни геоморфоложки особености на съществуващите скални откоси и други технически обстоятелства. Поради това е необходимо изпълнението на дейности, които изискват допълнително финансиране, което надвишава договорената стойност. Законовата възможност за завършване на проекта е чрез сключването на нов договор за изпълнение на строително-монтажните работи.

Настоящият договор №РД-33-16 от 4 декември 2018 г. е с „ИСА 2000“ ЕООД и е на стойност 4 087 800 лв. с ДДС.

Община Баните успя да осигури финансиране за важни проекти със средства от Държавния бюджет за 2024 година.Общата стойност на инфраструктурните проекти е 6 милиона лева:

Реконструкция на съществуващ общински път SML3003/III-8611,Загражден-Давидково/-Босилково-мах.Катраница-/ SML3007/ от км 0+000 до км 5+614,45 – II-етап“ – 2 347 000 лв

РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА Народно читалище “Просвета- 1947” в УПИ IV-читалище, кв.112 по плана на с.Баните, общ.Баните – 1 305 000

ИЗГРАЖДАНЕ НА “АТРАКТИВЕН МАРШРУТ ЗА ПЕШЕХОДЕН И ВЕЛОСИПЕДЕН ТУРИЗЪМ – АЛЕЯ ОТ С.БАНИТЕ ДО ЯЗОВИРНАТА СТЕНА НА МВЕЦ БАНИТЕ”-II-ри етап, Подобект: участък от км.0+840 до км.1+492,59 – 913 900 лв

Изграждане на улица и транспортен подход към Пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните- Първи етап – 600 500 лв

Почистване и укрепване с подпорна стена коритото на река Малка Арда в кв. 36 по регулационния план на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян – 248 900 лв

Вътрешна водопроводна мрежа с. Оряховец – 238 300 лв

Подпорна стена под общински път SML 1008 III-8632, в участък от км. 4+300 до км.4+400, Община Баните, област Смолян – 178 300 лв

СПОРТЕН КОМПЛЕКС С.ОРЯХОВЕЦ, ПОДОБЕКТ ИГРИЩА И ТРИБУНИ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В УПИ I-СПОРТ В КВ.129 ПО ПЛАНА НА С. БАНИТЕ-ОРЯХОВЕЦ – 95 000 лв

Обновяване на парково пространство в с. Оряховец – 73 100 лв

Вирни се горе