През 2024 г. ще завърши доизграждането на пътя Белица - Загражден

 През 2024 г. ще завърши доизграждането на пътя Белица - Загражден

През 2024 г. ще завърши доизграждането на 7,5-километровия участък от пътя Белица – Загражден. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов обсъди възможностите за довършване на започналите, по договор от декември 2018 г., и незавършени до момента строително-монтажните работи по трасето на третокласния път III-8611 с кмета на община #Баните Павлин Белчев. Отсечката осигурява бърза връзка на жителите на Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на път II-86 Пловдив - Асеновград.

На срещата инж. Йорданов подчерта, че настоящото ръководство на агенцията разглежда законовите възможности за цялостното завършване на обекта. До момента са проведени многократни срещи с изпълнителя на строително-монтажни работи и със строителния надзор с цел търсене на възможности за довършване на започнатите строителни работа на пътя Белица - Загражден. Извършен е и вътрешен одит за съответствие на фактическото състояние на изпълнените на обекта дейности и извършените плащания за проучвателно-проектантски работи и строителство. Установени са пропуски при изготвянето на проектната документация, строителството, както и занижен контрол от страна на Възложителя в предходните години.

Изпълнените до момента работи на път III-8611 са до ниво „пътна основа“. Предстои ремонт на мостови съоръжения, полагане на асфалтови пластове, въвеждане на постоянна организация на движението и други довършителни работи. В хода на изпълнението е възникна необходимост от извършване на строително-монтажни работи, които не са били предвидени в сметната стойност на договора, поради спецификата на планинския терен, различни геоморфоложки особености на съществуващите скални откоси и други технически обстоятелства. Поради това е необходимо изпълнението на дейности, които изискват допълнително финансиране, което надвишава договорената стойност. Законовата възможност за завършване на проекта е чрез сключването на нов договор за изпълнение на строително-монтажните работи.

Настоящият договор №РД-33-16 от 4 декември 2018 г. е с „ИСА 2000“ ЕООД и е на стойност 4 087 800 лв. с ДДС.

Вирни се горе