ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБСЪЖДАХА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН ПРОЕКТ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ОБСЪЖДАХА РЕЗУЛТАТИ  ОТ НАУЧЕН ПРОЕКТ

На работна среща колектив от преподаватели на Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ запознаха колегите си от база Смолян на Факултета с научен проект „Хибридно и фюжън прогнозиране на функционалността на енергопреобразуващи елементи“. На нея те представиха целите, задачите, постигнатото до момента по проекта и отговориха на въпросите на своите колеги.

„Проектът спечели първо място на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г. в област Технически науки.“, сподели ръководителят на проекта доц. д-р Надежда Кафедарова. „Базова организация е ПУ „Паисий Хилендарски“. В проекта е заложено да си партнираме с колеги от Техническия университет – София. Тематиката на проекта е интердисциплинарна, поради което научният колектив е формиран от инженери, инженер-физици и програмисти. Съвместната работа по проектното предложение ще допринесе за осъществяването на висококачествени научни изследвания в посочените приоритетни направления и засилване на сътрудничеството с Томския Политехнически Университет-Русия.“, добави доц. Кафадарова.

Фокусът на проекта е върху изследването на енергопреобразуващите източници. Целта е създаване на нови хибридни и фюжън модели за прогнозна оценка с висока точност на работоспособност и ресурс на литиевойонни батерии. В резултат ще бъде създадена уникална автоматизирана информационна система за прогнозиране и контрол на тяхната работоспособност.

„Проектът има и научно-приложен принос, тъй като очакваните ползи са в пряка връзка с подобряването на качеството на живот и използване на зелена енергия“, заключи доц. Кафадарова.

Вирни се горе