Прекратиха концесията на "Рудметал" за добив на мрамор на "Дълга усойка"

 Прекратиха концесията на "Рудметал" за добив на мрамор на "Дълга усойка"

На заседание на Министерски съвет стана ясно, че концесионният договор за добив на скалнооблицовъчни материали – мраморен брекчоконгломерат, находището на който се намира на „Дълга усойка“, ще бъде прекратен по взаимно съгласие на страните. Припомняме, че през месец септември 2007 г. за него е сключена концесия с дружеството „Рудметал“ АД. Причината за прекратяване на договора според “Рудметал” е непостигнато съгласие със собствениците на имоти за придобиване или ползване на земите, които са разположени върху находището.

Вирни се горе