Представители на "Млади изследователи за младежко развитие" участват в международно обучение в Румъния

Представители на "Млади изследователи за младежко развитие" участват в международно обучение в Румъния

Основна цел на проекта е обменът на опит и добри практики в социализацията на младите хора със специални нужди в страните партньори чрез познаване на чужди култури и участие в дейности, свързани с пряката работа с хора с увреждания. Дейностите ще се реализират в Крайова , Румъния през периода 21-27 август 2019 г.

Целта е да се повишат уменията и компетенциите на младежките работници да работят директно с хора с увреждания. Целта е активното включване на младежките работници в пряката работа с хора с увреждания и тестване на нови методи и техники. В процеса на реализиране на курса за обучение ще се включат младежи с увреждания. Проектът ще помогне да се обменят най-добрите практики в работата с хора с увреждания. В работата ще участват 41 младежки работници на възраст от 18 до 30 години от България, Румъния, Северна Македония, Гърция, Португалия, Чехия, Италия, Турция .

Основните дейности, планирани за обучителния курс, са: интерактивни игри, срещи с местни специалисти, работещи в услуги за хора с увреждания, разговор с гости, участие в различни семинари, дебати, музикални игри за изразяване, творчески дейности.

Пълноценното включване в обществото ни на млади хора със специфични нужди или ограничени възможности или различен произход е водещо във всички дейности.

Този проект промотира напълно и изчерпателно приоритетите на програма „Еразъм+“: солидарност, социализация на младите хора, създавайки в тях емпатия и възможности за борба с нарастващите проблеми с расизъм, ксенофобия и да увеличи чувството на Европейско гражданство, толерантност, приятелство и международно сътрудничество. Младежките работници от организацията припомнят ,че всеки един младеж може да стане част от екипа на сдружението. Предстоящите им проекти са в държавите: Италия, Полша, Гранд Канари, Гърция и Франция.

Вирни се горе