Представители на Млади изследователи за младежко развитие участват в международно обучение в Гърция

 Представители на Млади изследователи за младежко развитие участват в международно обучение в Гърция

8 младежи от Смолян участват в международен обмен „Naturact” в Метони от 31-9.09.2019. В проекта ще участват 45 младежи на възраст от 18 до 25 години от България, Румъния, Северна Македония, Гърция и Полша.

Обучение e насочено към младите хора и цели да ги обучи как да се изпълняват процедури за безопасност, които трябва да се следват по време и след бедствие и битови аварии. Участниците ще разгледат всички правила за поведение и действие на гражданите при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Защитата на населението при бедствия и аварии е свързана с овладяването на широк обем от знания, специфични практически умения и действия за овладяване на риска. Значението на предварителната подготовка на младежите за действия при бедствия не бива да се подценява. Това допринася за формиране на ценни личностни качества с голямо приложно значение и подпомага разкриването на способностите на човека за действия в нестандартни условия. Необходимо е да се изгражда способност за своевременно и правилно реагиране, за рационални действия, за овладяване на специфични методи на действие в сложни условия.

Така също проектът цели укрепване на позицията на младите хора и насърчаване на активното участие в социалния живот.

Сдружението се радва, че се засилва сътрудничеството между проектните партньори и обмена на „добри практики“. Програмата на дейностите включва и междукултурни вечери, посещение на културно-исторически обекти, интерактивни игри и др. Чрез реализацията на проекта ще демонстрираме обединяваща същност в решаването на различни проблеми, както и добрата екипна работа и инициативност, проявена от младите хора.

С проекта се поставя на дневен ред въпроса за европейските ценности и бъдещето на Европа сред младежите. Съответно проектът има за цел да обмисли общите европейски въпроси като демокрацията, гражданството, солидарността и социалното измерение на Европа, както и да мотивира и мобилизира участниците.

Вирни се горе