ПРЕДСТАВИХА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРЕДСТАВИХА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН”

Днес в Община Смолян се проведе заключителна пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”. Той е по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – КОМПОНЕНТ 2 и се финансира по две програми: ОП „Развитие на човешките ресурси” / ОП РЧР/ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" /ОП НОИР/ 2014-2020 г.

Проектът стартира на 10.01.2022 и приключва на 30.11.2023г. Общата му стойност е 1 573 417,65 лв. от които: 1 183 459.15 лв. по ОП РЧР и 389 958.50 лв. по ОП НОИР.

Присъстващите се запознаха с дейности по проекта е резултати от изпълнението му.

Зам.-кметът Марин Захариев посочи, че този проект има един по-различен подход с финансиране по две програми. Той е свързан със социално уязвими групи. „Чрез реализацията на проекта искахме да достигнем до максимален брой хора и то такива, които се нуждаят от този вид подкрепа. Целта ни беше заедно с институциите от града да покажем колко е важна грижата за уязвимите групи в общината. След изпълнението на проектните дейности се надяваме, че подпомогнахме интегрирането им “, коментира Захариев. Проведени са и две трудови борси.

За 98 хора от уязвими групи беше осигурена заетост за период до 12 месеца от бенефициента и неговите партньори.

За целия период на проекта в гр. Смолян функционираше интегрирана междусекторна социално-здравна услуга с фокус към децата и семействата от уязвимите групи.

Застъпничество е осигурено над 50 лица на лица от ромски произход.

Проведени са 4 обществени дискусии, посветени на проблемите пред интеграцията на ромската общност и преодоляването на съществуващите стереотипи.

Проведени са 2 големи културни събития, посветени на изкуството и традицията на ромите.

В резултат от проведените в детските градини, основните и средните училища дейности по ОП НОИР децата и техните семейства имаха възможност да получат услуги за повишаване на тяхната мотивация за реинтеграция в образователната система, подобряване на образователната среда в детската градина и училилищата, насърчаване участието на родителите в образователния процес за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието и преодоляване на негативни обществени нагласи.

Постигнати резултати от изпълнението на дейностите по ОП НОИР са:

  • 375 деца и ученици от уязвими групи бяха включени в мерки за образователна интеграция чрез допълнителни занимания по български език и други предмети;

  • 308 деца и ученици участваха в дейности за кариерно ориентиране, съобразени с тяхната възраст, интереси и желания.

  • За три училища и една детска градина бяха осигурени оборудване и обзавеждане, с което да се подобри образователната среда, в която се обучават деца и ученици от уязвиммите групи - Бяха закупени и предоставени:- 50 лаптопа ,12 мултимедийни дъски, 5 видеопроектори, 3 смарт телевизори и др.

Общата цел на проекта беше създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Смолян, насочен към повишаване на качеството на живот и намаляване на бедността.

В резултат от проведените дейности по ОП РЧР се постигна трайна интеграция на пазара на труда на лица от уязвимите групи. По-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи чрез осигуряването на социално-здравна услуга. Преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Община Смолян и в България.

Община Смолян изпълняваше проекта със съдействието и подкрепата на следните партньори: Министерство на образованието и науката, чрез Регионално управление на образованието – гр.Смолян; Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане – гр.Смолян; Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“– гр. Смолян и Регионална здравна инспекция – гр. Смолян.

Партньори за изпълнение на дейностите по проекта са : ДГ „Радост“, ДГ „Веселушко“ ОУ „Юрий Гагарин“- Смолян, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –Смолян, Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ –Смолян, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ДГ „Дъга, Фондация „Разпространение на знание и социални дейности –Авицена“, и „Боб –Тони“-ООД.

Вирни се горе