ПРЕДСТАВИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ПРЕДСТАВИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА „ПО-БЛИЗКИ И ПО-УСПЕШНИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

Днес в Община Смолян се проведе първа пресконференция и Трудова борса по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01. Той се финансира от Европейския социален фонд чрез две оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Присъстващите се запознаха с партньорите по проекта, предвидените дейности и очаквани резултати от изпълнението му.

Зам.-кметът Марин Захариев посочи, че този проект има един по-различен подход с финансиране по две програми. Той е свързан със социално уязвими групи. „Чрез реализацията на проекта целим ефекта да бъде пълен, а това ще стане като достигнем до максимален брой хора и то такива, които се нуждаят от този вид подкрепа. Целта ни е заедно с институциите от града да покажем колко е важна грижата за уязвимите групи в общината“, посочи в началото на пресконференцията Захариев.

За управлението на проекта има избрана външна организация, която подпомага общинския екип при изпълнението му.

Координаторът по проекта Цветелина Владимирова заяви, че след изпълнението на проектните дейности се надяват да постигнат дългосрочни резултати и да подпомогнат интегрирането на уязвимите групи. Тя презентира основните дейности по проекта.

Той стартира на 10.01.2022 г. в Община Смолян и трябва да приключи до 30 юни, 2023 г. Общата му цел е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Смолян, насочен към повишаване качеството на живот,намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Специфичните цели по ОП „Развитие на човешките ресурси" са: насърчаване на икономическата активност и заетостта сред уязвимите групи; повишаване на квалификацията и пригодността за заетост; подобряване на здравния статус и промоция на здравето в маргинализираните общности; подобряване на качеството на живот и социалната интеграция на възрастни хора и хора с увреждания; преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност.

Специфични цели по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" са: намаляване на дела на отпадналите от образователната система деца и ученици от уязвимите групи; подобряване достъпа до качествено образование за деца и ученици от уязвимите групи; подкрепа за по-лесен преход от образование към заетост .

Целеви групи по ОП РЧР са: предвидените за настаняване в социалните жилища уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, живеещи в общината – бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; родители с деца , многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания. Хора в риск от бедност и социално изключване.

Целеви групи по ОП НОИР са: деца и ученици от етническите малцинства и/или в неравностойно положение; младежи от етническите малцинства и/или от неравностойно положение; родители от етническите малцинства и/или от неравностойно положение;

Община Смолян ще изпълнява проекта със съдействието и подкрепата на следните партньори: Министерство на образованието и науката, чрез Регионално управление на образованието – гр.Смолян; Агенция за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане – гр.Смолян; Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Смолян; Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“– гр. Смолян; Регионална здравна инспекция – гр. Смолян.

Партньори за изпълнение на дейностите по проекта са : ДГ „Радост“, ДГ „Веселушко“ ОУ „Юрий Гагарин“- Смолян, СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –Смолян, Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ –Смолян, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ДГ „Дъга“, Фондация „Разпространение на знание и социални дейности –Авицена“, „Пампорово“-АД и „Боб –Тони“-ООД.

Очакваните резултати от проекта са активирани най-малко 140 лица, от които 50 да бъдат от ромски произход, а 90 от други групи в неравностойно положение. Извършен успешно подбор на 128 лица от целевите групи за включване в обучения и/или заетост; 85 лица от уязвимите групи следва да преминат успешно мотивационно обучение; 60 лица да бъдат включени в обучение и да повишат своята квалификация,знания и умения; за 85 лица от целевите групи ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца.

В резултат от проведените дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси се цели трайна интеграция на пазара на труда на лица от уязвимите групи. По-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи чрез осигуряването на социално здравна услуга.

Ще бъде организирано и проведено "Училище за родители" за 186 родители на деца и ученици от силно уязвимите групи. Ще бъдат проведени 21 публични дискусии с родители в 7 училища и детски градини, в които ще вземат участие най-малко 950 души. Над 940 ученици ще бъдат включени в различни дейности за кариерно ориентиране, съобразени с тяхната възраст,интереси и желания. От тях най-малко 300 ученици от гимназиален етап ще получат възможност за индивидуални кариерни консултации. Ще бъдат проведени 9 събития "Ден на професията", 9 събития "Панорама на труда", 6 срещи с работодатели.

В проекта се набляга на работата, както с деца, застрашени от отпадане, така и работа с родители с цел повишаване на тяхната мотивация. Чрез дейностите, които се планират за работа с родители, чрез проучване на индивидуалните потребности и възможности ще се постигне по-добра посещаемост в училището и формиране на желание за участие в дейностите и достигане на добри резултати. Проектът ще допринесе за подобряване на мотивацията за включване в дейностите на децата от малцинствен произход и стимулиране на интереса към учебно – възпитателния процес.

След пресконференцията се проведе Трудова борса с участието на работодатели – партньори, които представиха информация за субсидираните свободни работни места, разкрити по проекта.

proekt

Вирни се горе