Практикум за новоназначени библиотекари

Практикум за новоназначени библиотекари

Надграждане на библиотечни знания и практическо усъвършенстване бе постигнато от участниците в практикума за новоназначени библиотекари, провеждащ се от 17 до 19 октомври в Регионална библиотека. Практикумът е част от дейностите по проект „Библиотекарите от област Смолян –успешни медиатори между цифровата информация и потребителите”, който се изпълнява към Министерство на културата.

Под ръководството на Милка Матева – библиотекар-експерт и методист в Регионална библиотека – Смолян, обучаемите приложиха на практика получените знания от предхождащото теоретичното обучение.

В тридневните практически занятия новоназначените библиотекари решаваха казуси по регистрация и сигниране на библиoтeчен фoнд, вoдeнe нa пъpвичнa библиотечна дoĸyмeнтaция, изгoтвянe нa гoдишен плaн, oтчeт нa библиoтeĸата, водене на библиотечна статистика и др.

Обучаемите показаха усърдие и любознателност в усвояване и практическо прилагане на новите умения, правилното прилагане на които е изключително важно за осъществяване на качествено стопанисване на библиотечен фонд.

Предстоят посещения в 20 читалищни библиотеки от област Смолян , в които на място ще бъде извършена методическа и експертна помощ от екип на Регионална библиотека.

Вирни се горе