Повече от два часа продължи публичното обсъждане на проектобюджета на Община Смолян за 2024г.

Повече от два часа продължи публичното обсъждане на проектобюджета на Община Смолян за 2024г.

При изключителен интерес от страна на смолянчани премина в сряда публичното обсъждане на проектобюджета на Община Смолян за 2024г. , което продължи повече от два часа.

При представянето на най-важния документ за Общината взеха участие зам.-кметът инж.Мариана Цекова, председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, директорът на финансовата дирекция Стефка Каварджикова и гл.експерт Василка Гатешка.

При представянето беше посочено, че публичното обсъждане е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, а и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета.На база предложенията на смолянчани се постигат достъпни и качествени публични услуги, добро отношение, спазване на нормативните срокове за предоставяне на услугите, баланс между цена и качество на предлаганите услуги и добра жизнена среда.

Проектът на бюджет за 2024 г. е балансиран на основата на изготвен анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян. Той има за цел да осигури средства за всички сфери на обществения живот, независимо от предизвикателствата пред които сме изправени.

Проектната рамка на бюджета на Община Смолян за 2024 г. е 81 146 826 лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 49 329 500 лв. и местни дейности - 31 817 326 лева.

Основните цели на проекта на бюджет за 2024г. на Община Смолян са осигуряване на устойчиво местно развитие, оптимално разпределение на ресурсите за поддържане и повишаване качеството на жизнената среда в населените места в общината, запазване на финансова стабилност, успешно съчетаване на различните финансови източници – собствени, национални, европейски и други международни програми за финансиране на проекти, подобряващи местното развитие, постигане на устойчив ръст на данъчните и неданъчните приходи – с мерки за повишаване на събираемостта, повишаване на ефективността на разходите, осигуряване на условия за прозрачност, публичност и граждански контрол върху начина на планиране и разходване на публичните средства.

„Трансферите от централния бюджет за местна дейност за общината са 7 млн. 518 хил. лв. Другата разлика от 45 млн.лв., това са средствата за държавно делегираните дейности т.е. за нашите второстепенни разпоредители. Те минават само през банковата сметка на общината и отиват при второстепенните разпоредители“, обясни по време на обсъждането инж. Цекова. Това са училища, детски градини, всички домове на територията на града, културни институции, читалища, домовете в Петково, Ровина, Фатово и др. Общината не се разпорежда с тези средства. Тя има единствено и само контролни функции върху тях. „Посочвам този факт, защото всяка година се спекулира с тази сума“, допълни още зам.-кметът. Целевата субсидия за капиталови разходи е 4 406 100, разпределени по обекти и 500 000 лв. собствени бюджетни средства. Общо средствата за капиталови разходи за 2024 г. са в размер на 4 906 100 лв.

По време на обсъждането Кацаров каза, че по негово предложение е намалена издръжката на Общинския съвет с 14 000 лв., които ще бъдат инвестирани в система за гласуване.

По време на публичното обсъждане бяха направени предложения и изразени становища по проектобюджет 2024 г. , които ще бъдат отразени в него. След това той бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

На общественото обсъждане присъстваха и участваха общински съветници, кметове на кметства, директори на учебни заведения, представители на неправителствени организации, медии и граждани.

Вирни се горе