Популацията на Родопски крем в Родопите е в много добро състояние

Популацията  на Родопски крем в Родопите е в много добро състояние

Популацията на Родопски крем в Родопите е в много добро състояние. Това сочат резултатите от ежегодния мониторинг на защитения вид, проведен от РИОСВ – Смолян в периода от 3 до 12 юли 2023г. По време на мониторинга е установено, че популацията на защитеното растение е увеличила своята плътност, като само в две от находищата са отчетени над 800 екземпляра от защитения вид .

Родопският крем се среща на няколко места в Родопите – в защитените местности „Ливадите“, село Сивино и „Куцинско блато“ край село Проглед, резерват „Сосковчето“ край Смолян, край селата Стойките и Кремене, местностите Циганско градище и „Кичи кая“ край град Рудозем и край село Джурково, община Лъки.

Видът е с природозащитен статут „критично застрашен“ и е включен в Червената книга на България. С цел ограничаване на антропогенното въздействие, оказващо се основен лимитиращ фактор за естественото разпространение на вида, голяма част от находищата на растението са обявени за защитени територии съгласно Закона за защитените територии, а останалата част попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Вирни се горе