ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕБИВАВАНЕТО НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И В ЧАСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОДМВР-СМОЛЯН

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕБИВАВАНЕТО НА УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И В ЧАСТНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОДМВР-СМОЛЯН

С цел подобряване на работата по административното обслужване на украинските граждани, пристигнали в Р България и търсещи временна закрила предоставяме следната информация:

В ОДМВР – Смолян е създадена организация молбите за временна закрила, хуманитарен или бежански статут да бъдат приемани в Районните управления на територията на областта и в група „Миграция“ при ОДМВР – Смолян.

1.На вниманието на физическите и юридически лица, които предоставят подслон на украински граждани. Всички физически и юридически лица (с изключение на хотели, хостели и др. средства за подслон, регистрирани по Закона за туризма, които подават данните за настанените лица чрез ЕСТИ), които предоставят подслон на чужденци (включително и на украински граждани), че съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България следва в тридневен срок от предоставяне на подслона да уведомят писмено група „Миграция“ или най-близкото Районно управление на МВР по местоживеене, като представят документа за задгранично пътуване на чужденеца или документа, с който същият е влязъл в Република България, своите документи за самоличност, и попълнят адресна карта (присъствието на чужденеца не е задължително).

Адресната регистрация може да бъде извършена в най-близкото районно управление на територията на област Смолян (РУ-Смолян, РУ-Чепеларе, РУ-Мадан, РУ-Девин, РУ-Златоград) по местонахождение на чужденеца или на гишето на група „Миграция“ в ОДМВР-Смолян.

В частност при предоставяне на подслон на чужденци от съответната община, следва в тридневен срок да бъдат изпращани списъци на настанените, включващи: имената им изписани на латиница, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност, точен адрес на настаняване, както и БУЛСТАТ на домакина.

Припомняме, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България. Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България. Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р. България, могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ – МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително, като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

Относно украинските граждани от български произход, уточняваме, че същите могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България, в случай че имат сключен трудов договор с български работодател за срок, по-голям от 6 месеца.

Вирни се горе