Поклонение и вой на сирени в памет на Ботев и загиналите за Свободата

Поклонение и вой на сирени в памет на Ботев и загиналите за Свободата

На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Точно в 12,00 часа, в продължение на две минути в цялата страна, системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението ще излъчват акустичен сигнал „Въздушна опасност“.

При подаване на сигнала морално задължение е всеки българин да преустанови работа, всички пешеходци и пътни превозни средства, следва да спрат и останат на място. Да склоним глави в памет на загиналите достойни българи, апелират от полицията.

С решение №211/31.05.1993 година на Министерския съвет, 2-ри юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. В изпълнение на чл.34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 година, обн. в „Държавен вестник“/ДВ/, бр.20 от 09.03.2012 година, изм. и доп. ДВ, бр.61 от 02.08.2019 година, на 2 юни в 12:00 часа се провежда тест със сиренната система. Той се изпълнява, чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като се излъчва акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

Вирни се горе