Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ДЪЛГ за финансирането на проект на Община Смолян чрез кредит от Фонд „Флаг” ЕАД.

Дългосрочните кредити е необходимо да са два, тъй като според изискванията на фонда средствата за безвъзмездна помощ и за съфинасиране се разглеждат отделно.

Първият дълг ще бъде за обезпечаване на разплащания по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” до възстановяване на средства за направени разходи от програмата.

Вторият дълг ще бъде за осигуряване на собствен принос на Община Смолян по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

С пълния текст на Поканата за обществено обсъждане можете да се запознаете на следния линк:

https://www.smolyan.bg/…/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0…

Обсъждането ще се проведе на 04.10.2022 г. от 17:00 часа в зала 247 на Община Смолян.

Вирни се горе