Покана за обществено обсъждане на намерението на Община Доспат, за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2024 г. при условията на финансов лизинг

Покана за обществено обсъждане на намерението на Община Доспат, за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2024 г. при условията на финансов лизинг

П О К А Н А ОТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ за обществено обсъждане на намерението на общ. Доспат, за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2024 г. при условията на финансов лизинг.

Уважаеми представители на местната общност,

Община Доспат има намерение за поемане на нов дългосрочен общински дълг в размер максимум на 200 000 /Двеста хиляди лева/ лв. през 2024 г. при условията на финансов лизинг.

Съгласно чл. 14 от Закона за общинския дълг, предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

  1. проектът да е от полза на местната общност;

  2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

  3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.) да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

  4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

Основна цел при поемане на дълга е да се придобият следните нови активи:

  1. Един брой лекотоварен автомобил – самосвал, с общо тегло до 3,5 т. и двойна кабина 5+1 или 6+1 места, включително мястото на водача.

  2. Един брой лек автомобил със задвижване 4х4 за нуждите на община Доспат

Общите параметри на новия дълг са следните:

– Максимален размер на дълга – до 200 000 /Двеста хиляди лева придобит при условията на финансов лизинг, който е съобразен с изискванията на чл.32 от ЗПФ.

– Валута на дълга – в български лева;

– Начин на финансиране – от собствени средства и/или обща изравнителна субсидия и от отчисления и обезщетения по чл.60 и 64 от ЗУО;

– Обезпечение на дълга – придобитите активи остават в собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга;

– Лихвени процент на лизинга – фиксиран, за периода на лизинга, не по-висок от 6% ;

– Финансиране на лихвените плащания – плащанията на лихвите за лекия автомобил са за сметка на собствени средства и/или обща изравнителна субсидия, а за лекотоварния автомобил за сметка на обезщетенията и отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО или собствени приходи;

– Такса обслужване на лизинга – еднократна, не повече от 1,5 %;

– Срок на лизинга – до 60 месеца;

– Първоначална вноска – не повече от 20%;

– Лизингова схема – съгласно предложението на финансовата институция;

– Предназначение на дълга – Основна цел при поемане на дълга е да се придобият следните нови активи: Един брой лекотоварен автомобил – самосвал, с общо тегло до 3,5 т. и двойна кабина 5+1 или 6+1 места, включително мястото на водача и един брой лек автомобил със задвижване 4х4 за нуждите на община Доспат”

Разходите за застраховки, регистрация в КАТ и др. подобни свързани с автомобилите, са за сметка на община Доспат.

Необходимите средства по обслужване на дълга ще се предвиждат, като приоритетно плащане в бюджета за всяка година до окончателното му погасяване. Обслужването на дълга е предвидимо и тъй като е дългосрочно, няма да натовари бюджета прекомерно.

Настоящото поемане на дълга ще е от значение за местната общност, тъй като придобиването на лекотоварния автомобил-самосвал ще спомогне в голяма степен за осигуряване на чиста околна среда, тъй като намеренията ни са същия да се ползва за събиране на биоразградими и зелени отпадъци, да участва при ликвидирането на нерегламентирани замърсявания и други подобни дейности във връзка с опазване на околната среда, както и за други необходими дейности свързани с Общината.

Също така, настоящото поемане на дълга ще е от значение за местната общност, тъй като придобиването на лекия автомобил ще подпомогне в голяма степен работата на кмета на община Доспат и администрацията. В момента общината разполага само с два леки автомобила, като единия се ползва от кмета на общината, а с другия общинските служители извършват ежедневно своята служебна дейност. Автомобила се ползва за нуждите на всички отдели, което създава неудобства, защото често се налага да се изчакват ред за ползването му.

А когато служители са на обучение или в командировка с наличния автомобил , останалите служители реално не могат да изпълняват своите задължения отнасящи се до останалите населени места извън общинския център. След закупуването на още един автомобил, администрацията ще е по-гъвкава, което ще подобри обслужването на населението. Ще може да извършва своята дейност, като реагира много по-бързо на постъпили заявления, жалби, сигнали и други.

Общественото обсъждане ще се проведе на 22.04.2024 г. в сградата на общинска администрация на ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, Заседателна зала на Общински съвет Доспат, ет. 3, от 10:00 ч. Предложения и мнения могат да се подават и писмено до 17 ч. на предходния ден в деловодството или на официалните имейли на община Доспат: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg .

20.03.2024 г.

Гр. Доспат

С уважение,

инж. ЕЛИН РАДЕВ

Кмет на Община Доспат

Вирни се горе