ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИЯТА НА ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“-СМОЛЯН

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИЯТА НА ПГТТ „ХРИСТО БОТЕВ“-СМОЛЯН

Днес в залата на Община Смолян екипът на Областен информационен център-Смолян проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0129 "Подкрепа за дуалната система на обучение в ПГТТ "Христо Ботев" - гр. Смолян" на водещ партньор Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев" - гр. Смолян. Партньори при бъдещото изпълнение на проекта ще бъдат „Арексим инженеринг“ ЕАД, „Хроновски БГ“ ЕООД И Регионално управление на образованието-Смолян.

г-жа Пламенка Вягова – директор на ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян отбеляза колко е важен подобен проект за успешната реализация на учениците, както и за ефективната работа на бизнеса. По нейните думи част от фирмите в Община Смолян срещат трудности при намиране на специализиран персонал, а чрез развитието на дуалното образование от една страна бизнеса намира подходящите кадри, които да обучи за своите нужди, а от друга страна – учениците научават чрез практиката необходимите знания и впоследствие им е много по-лесно да намерят професионална реализация.

Целта на настоящия проект е в ПГТТ "Христо Ботев"- гр. Смолян да се предостави възможност за съвременно обучение по професионална подготовка на учениците в рамките на училищното образование, отговарящо на обществените трансформации в XXI-ви век и променящите се изисквания на пазара на труда.

В гимназията, за 6-та поредна година се обучават ученици по специалност "Електрообзавеждане на производството" по дуална система на обучение. От настоящата учебна година гимназията отговоря на нуждите на бизнеса и по тяхна инициатива осъществява прием по специалност - "Машини и системи с ЦПУ" - дуална система на обучение. За подобряване на качеството на обучение е необходимо осъвременяване и подобряване на материалната база, а също и допълнително обучение на учениците от първи гимназиален етап и от двете специалности по професионална подготовка - теория и практика, както и обучение по чужд език по професията.

Част от мерките, които ПГТТ «Христо Ботев» - Смолян предвижда да реализира чрез изпълнението на Концепцията са:

  • обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка;

  • подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие;

  • обучения на наставници в педагогически и методически умения, както и информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение;

  • работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката "ученик – училище – родител - работодател " и популяризиране на дуалната система на обучение.

Вирни се горе