Под председателството на областния управител Захари Сираков АВиК-Смолян проведе общо събрание

Под председателството на областния управител Захари Сираков АВиК-Смолян проведе общо събрание

На свикано и ръководено от областния управител Захари Сираков общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Смолян, бяха отчетени и обсъдени реализираните инвестиции през 2023 година, както и проект на бюджет за 2024 година.

В програмата за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2024 година, гарантиращи разпределението на задължителното ниво на инвестиции по сключения договор с АВиК-Смолян и дължима престрация от оператора – „ВиК“ ЕООД-гр.Смолян, са заложени общо за обособената територия, обслужвана от оператора, 970 000 лв. Тази сума е разпределена и предвидена за инвестиции по следния начин: 205 000 лева за реконструкция и нов актив на ВиК инфраструктура и съоръжения публична държавна собственост – язовири, водопроводна мрежа, помпени станции, санитарно-охранителни зони, спирателни кранове и пожарни хидранти, резервоари, пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода. За общините планираните в програмата за настоящата година инвестиции във ВиК инфраструктура са: Баните-39 000 лева; Борино-38 000 лева; Девин-96 000 лева; Доспат-71 000 лева; Златоград-91 000 лева; Мадан-91 000 лева; Неделино-58 000 лева; Рудозем-77 000 лева; Смолян-121 000 лева; Чепеларе-83 000 лева.

След подробно обсъждане бюджетът на Асоциацията по ВиК и инвестиционната програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Смолян за 2024 година бяха единодушно приети.

Кметовете от региона повдигнаха и темата за високата цена на водата, която плащат потребителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр.Смолян. Управителят на Дружеството инж. Георги Василев изтъкна няколко причини за непрекъснато нарастващите цени на ВиК услугите, сред които намаляването на водния ресурс в световен мащаб, намаляването на населението в региона, което води до намаляване броя на потребителите при същите разходи за поддръжка на ВиК съоръженията.

Подробно с отчетите за дейността на АВиК-Смолян и инвестиционните програми на „ВиК“ ЕООД-гр.Смолян за 2023 година и 2024 година може да се запознаете на страницата на Областна администрация Смолян, като последвате линка: https://sm.government.bg/page/256-asociaciya-po-vik

Събранието председателства областният управител Захари Сираков, участие взеха заместник-областният управител Боян Симеонов, главният секретар на АВиК-Смолян Гергана Поюклиева, управителят на „ВиК“ ЕООД-гр.Смолян инж. Георги Василев, Зорка Маджарова – заместник-кмет на община Баните, Тефик Шидеров – представител на община Борино, Здравко Иванов – кмет на община Девин, инж.Елин Радев – кмет на община Доспат, Мирослав Янчев – кмет на община Златоград, Фахри Молайсенов – кмет на община Мадан, Здравко Димитров – заместник-кмет на община Неделино, Николай Мелемов – кмет на община Смолян, Боран Хаджиев – кмет на община Чепеларе.

Вирни се горе