Плувният басейн и спортната зала ще имат собствени инсталации за производство на ел.енергия от възобновяеми източници

Плувният басейн и спортната зала ще имат собствени инсталации за производство на ел.енергия от възобновяеми източници

В Община Смолян се проведе откриваща пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

В нея взеха участие ръководителят на проекта и зам.-кмет на Смолян Марин Захариев, екипа на проекта и Ефтима Петкова, директор на дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм“.

Проектът се финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021, по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 23.11.2021 г.

Проектът се изпълнява в широко партньорство, включващо 4 общини от България – Община Смолян, Община Асеновград, Община Свиленград и Община Крушари, „Плеядес България“ ООД – компания развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия – Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите.

Проектът предвижда целенасочени дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове като пряка връзка към целите на ЕС за адаптирани към климата градове и общности.

Конкретните мерки включват:

Инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници (ВИ), разположена на покрива на сградата на Спортната зала в гр. Смолян;

Комбинирана инсталация за производство на електроенергия и топлоенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на Плувния басейн в гр. Смолян;

Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на паркинг конструкции и осигуряваща енергия за нуждите на Спортната зала в гр. Свиленград вкл. и за зарядна станция за електромобили за четири автомобила;

Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на МБАЛ в гр. Асеновград;

Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на Градска библиотека “Паисий Хилендарски” в гр. Асеновград;

Инсталация за производство на електроенергия от ВИ, разположена на покрива на сградата на Община Крушари в с. Крушари.

Едновременно с това ще се осъществят дейности по въвеждане на пилотен енергиен мониторинг на консумация и производство на енергия в сградите, които са обект на интервенция по проекта, като получените знания и резултати, ще се осъществят в нови или актуализирани действащи програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на общините партньори.

Проектът е насочен и към нуждите на общините за обучение и повишаване капацитета на служителите относно изпълнение на мерки за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници. Ще бъдат извършени обследвания за енергийна ефективност (първоначални и последващи) на сгради на общините партньори, които да се използват за бъдещи интервенции за внедряване на енергоспестяващи мерки. Дейностите по изготвяне на програми за насърчаване на използването на ВЕИ на общините партньори и извършването на енергийни обследвания ще се изпълняват от партньора – „Плеядес България“ ООД.

Всички дейности ще се извършват при обмяна на опит с партньора от Норвегия, който ще допринесе дейностите да бъдат изпълнени чрез прилагане на добри примери и иновации при изпълнение на дългосрочни и краткосрочни програми за енергийна ефективност и за насърчаване на използването на ВЕИ и биогорива. Също така са заложени и задължителните дейности по управление, публичност и финансов одит.

Обща стойност на проекта: 940 266,60 лв., от които:размер на БФП: 925 178,17 лв.: финансиране от ФМ на ЕИП: 786 401,41 лв. и национално финансиране: 138 776,76 лв., съфинансиране: 15 088,43 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца.

За повече информация: Община Смолян, тел. 03067691, obshtina_smolyan@abv.bg

Вирни се горе