Пазете гората от пожари!

Пазете гората от пожари!

Спри горските пожари!

Повишаването на дневните температури, сухия летен период, в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в земеделските земи и горските територии. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – #Смолян, Ви съветва да имате в предвид, че по време на горския туризъм и почистването на земеделските земи неспазването на противопожарните правила е сериозно нарушение на закона.

Обърнете внимание върху причините за възникване на горските пожари:

  • Избор на неправилно място за палене на огън. Не палете огън в гората, освен на обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

  • Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари. Проявете особена бдителност в този случай това е най – често срещаната причина за пожар.

  • Детска игра с огън. Подробно обяснете на децата с какво не бива да играят, колко лесно в този период се запалва гората и последиците от пожара.

  • Техническа неизправност на машините и превозните средства работещи в гората. Всички товарни автомобили работещи в гората трябва да са технически изправни. Задължително за изпускателната уредба е недопускане изхвърляне на искри.

  • Неконтролирано запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви. Разчистването от сухи клони и други на горски участъци трябва да става чрез извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне.

  • Умисъл.

Всеки, който предизвика пожар, може да бъде подведен под отговорност и се наказва с административно наказание глоба от 200лв. до 2000лв., ако пожарът се разпространи в чужд имот се счита за престъпление.

През летния пожароопасен сезон е изключително важно да бъдем разумни, предвидливи и внимателни, за да съхраним себе си и природата около нас!

При забелязване на признаци на пожар в гората веднага сигнализирайте на телефон 112!

Вирни се горе