Първенец по сключени бракове за 2017г. е община Неделино

Първенец по сключени бракове за 2017г. е община Неделино

През 2017 г. в област Смолян се увеличава броят на сключените бракове. Регистрираните юридически бракове са 320 и са със 70 повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 62.2% (199) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 121 брака. Броя на сключените бракове определя коефициента на брачност4, който през 2005 г. е 3.1‰, през 2016 г. - 2.3‰ и през 2017 г. – 3.0‰.

С най-много бракове на 1 000 души от населението е община Неделино (4.8‰), Доспат (4.3‰) и Борино (4.1‰). Най-нисък е коефициентът на брачност в община Баните  - 0.7‰.

Броят на разводите през 2017 г. е 90 и е с 1 по-малко от този през 2016 година. От всички прекратени бракове 72.2% се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (63.3%), следват причините „несходство в характерите“ (23.3%) и „фактическа раздяла“ (11.1%).

Вирни се горе