Отпускат стипендии за ученици от ромски произход по проект

Отпускат стипендии за ученици от ромски произход по проект

600 ученици от ромски произход ще получат стипендии за обучение в гимназиален етап по съвместен проект на Министерство на образованието и науката и Ромския образователен фонд. Проектът „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“ ще бъде изпълняван от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

През настоящата учебна година всички участници в проекта ще получават по 30 евро месечна стипендия. От тях по 200 броя стипендии ще бъдат в IX и X клас и по 100 броя стипендии в последните два гимназиални класа. Подборът на участниците ще става от комисия по определени критерии, от които най-важният ще бъде успехът в училище. Друго основно изискване при кандидатстване по проекта ще бъде учениците да са завършили успешно VIII клас. Целта на проекта е да подобри образователните резултати на учениците от ромски произход, да се намали броят на отпадащите от училище, да спомогне за успешното им завършване на средно образование и да ги мотивира да продължат във висшите училища.

Заинтересованите кандидати могат да свалят необходимите документи за отпускането на стипендии и да намерят повече информация на интернет страницата на Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=289. При възникнали въпроси относно кандидатстването могат да се свържат на следните тел.: 02/873 52 31, 0879 814 169, 0879 814 170, 0877 649 390, 0886 763 653 или на e-mail: coiduem.ref@gmail.com. Срокът за подаване на документи е от 10 октомври до 16 ноември 2016 г.

Вирни се горе