Откриха Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия - Смолян

Откриха Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия - Смолян

Днес в Съдебната палата в Смолян бе открит Регионален център за консултиране (РЦК) към Адвокатска колегия-Смолян за предоставяне на правна помощ.

Регионалният център има за цел облекчаване достъпа до правни услуги и правни консултации на физически лица от уязвими социални групи, чрез ползване на услугите на адвокати от АК-Смолян, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП).

"Пътят ни до настоящия момент никак не беше лек, но пък затова удовлетворението от днешното събитие е още по-ценно за всички нас. Желанието ни обаче да помагаме на хората, което е и нашето основно призвание и задължение като адвокати, ни поведоха по трудния път да осигурим възможността това да се случи и на територията на област Смолян", каза при откриването на центъра председателят на Адвокатската колегия в Смолян адв.Елена Даскалова -Радева.

Законовата възможност за съществуването на подобни центрове съществува от 2017 година. При встъпването си в длъжност настоящия състав на АС-Смолян предприе действия за откриването на такъв център, като основната ни пречка в тази насока бе осигуряването на подходящо помещение и съответно осигуряването и на техническото оборудване на Центъра. Оказа се, че реално няма законова възможност за ползването на помещения общинска и държавна собственост, нищо че това е на практика една социално значима дейност, която е отговорност именно на държавата – осигуряването на правото на достъп до правна помощ на социално уязвими групи от населението. Така се роди и идеята за иницииране на законодателни промени, които да дадат възможност за предоставянето на помещения – държавна и общинска собственост за безвъзмездно ползване за целите на разкриването на РЦК. И когато една идея е наистина добра за общото благо, всички сили помагат тя да се осъществи, бих казала, че това се случи на практика светкавично, каза още авд. Елена Радева и благодари на всички поименно участвали в процеса, днес центърът да стане факт.

"Не на последно място искам да изкажа личната си благодарност и към колегите ми от АС-Смолян и колеги-адвокати ,които сърцато и кой с каквото може се включи в организацията и ремонта на помещението, за да можем днес да се поздравим с една чудесна възможност за осигуряване на безспорно нужна за населението на областта възможност за ползването на безплатна правна помощ. Та в това начинание са замесени широк кръг хора, което показва, че когато сме обединени в името на общото благо, когато сме единни, можем да постигаме всичко. Надявам се, тази енергия за общото добруване и за едно по-добро и справедливо общество да заема полагащото й се място в сърцата и умовете на държавните мъже и жени, в работата на администрацията и в крайна сметка на цялото ни общество за една по-добра България", заяви председателят на Адвокатската колегия в Смолян.

Право на безплатна правна помощ ще имат физически лица, отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ:

• Лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл.9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

• Лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за настоящия или предходния отоплителен сезон.

• Лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;

• Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето.

• Дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето.

• Лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, на лица, ненавършили 21 години, както и на лица, навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г.

• Лица, пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят адвокатска защита.

• Лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание.

• Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

• Лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България, или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

• Лица, чието запрещение се иска, както и на лица, поставени под запрещение;

• Лица с увреждания, получаващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.

В случай, че лице, което има право да получи консултация в Регионален център за консултиране, желае да бъде консултирано от конкретен адвокат, включен в списъка на адвокатите от А-Смолян към Регионалния център за консултиране, може да подаде искане за избор на определен адвокат.

Списък на нужните документи, както и на адвокатите, които ще предоставят безплатна правна помощ ще бъде качена на страницата на АК-Смолян.

Центърът ще функционира на адрес гр. Смолян, ул. България № 16, в сградата на Съдебната палата, на партерен етаж и в него по график ще предоставят безплатни консултации адвокати от Адвокатска колегия-Смолян.

На откриването на центъра днес присъстваха адвокати от АК-Смолян, Председателя на Националното бюро за правна помощ, председателя на ОС-Смолян, Председателите на РС-Девин и РС-Чепеларе, съдии от съдилищата в област Смолян, представители на Прокуратурата и Следствен отдел, кметове и представители на общини на територията на Област Смолян, както и представители на държавни учреждения, политически партии и неправителствени организации.

Поздравителни адреси и приветствия бяха получени от Областния на Смолян, Кмета на Община Чепеларе и народният представител от ПП Михал Камбарев.

lenka

advokati

Вирни се горе