Отговор на община Чепеларе във връзка с публикация

Отговор на община Чепеларе във връзка с публикация

ОТГОВОР НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЧЕПЕЛАРЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ

във в. „Родопи Смолян”

„Чепеларци плащат 17 бона заради неизпълнено обещание на кмета.

Фирма осъди администрацията на Тодор Бозуков,

„ослушвали" се за пари за ремонти”

Гражданите на община Чепеларе ще плащат за неизпълнените обещания и поети задължения от кмета от БСП от предходния мандат – Георги Попов. Тодор Бозуков няма „неизпълнено обещание“, защото договорите с ЕТ „Електра – Асен Сидеров“ гр.Златоград, са сключени от Георги Попов.

Ето и фактологията по случая:

Договорните отношения между Община Чепеларе и ЕТ „Електра – Асен Сидеров“, гр. Златоград, се изразяват в два подписани договора за извършване на строително-монтажни работи. Това са договори от 12.11.2008 г. за изграждане на защитна стена в с. Забърдо, общ. Чепеларе, който е на обща стойност 212 728,84 лв. с ДДС, и от 24.06.2009 г. за ремонт на ОДЗ гр. Чепеларе, филиал „Здравец“, който е на обща стойност 130 000 лв. с ДДС.

Видно от датите, на които са сключени тези два договора – 12.11.2008 г. и 24.06.2009 г., става въпрос за такива, сключени от предходното ръководство на Община Чепеларе – т. е. от тогавашния кмет г-н Георги Попов. Настоящият Кмет на Община Чепеларе – г-н Тодор Бозуков, е на този пост от м. Ноември 2011 г. – 3-4 години след като са сключени процесните договори от предшественика му г-н Попов. Същият е поел задълженията по тези два договора и е следвало да изплати сумите по тях. След като Община Чепеларе под ръководството на тогавашния кмет г-н Георги Попов е приела работите и по двата договора без забележки, то е следвало да изпълни задълженията си по тях пълно и коректно. А именно – да изплати изцяло дължимите възнаграждения по тях. Въпреки това, плащанията по двата договора (а и по доста други) не са извършени пълно и са оставени като задължения на Община Чепеларе за настоящето ръководство. Т. е. на Община Чепеларе и нейните граждани е оставено едно неприятно „наследство“, което трябва да плащат с всички допълнителни негативи – обезщетения за забава, лихви и разноски по съдебните дела, както следва:

22 057.78 лв. дължим остатък по договор от 12.11.2008 г.; 6 791.21 лв. обезщетение за забава; лихвата върху 22 057.78 лв. от 02.06.2014 г. до изплащането й;

12 999.99 лв. дължим остатък по договор от 24.06.2009 г.; 4 002.49 лв. обезщетение за забава; лихвата върху 12 999.99 лв. от 02.06.2014 г. до изплащането й;

5 625 лв. разноски.

С решение по търг. д. №66/2014 г. по описа на Окръжен съд – Смолян Община Чепеларе е осъдена да заплати на ЕТ „Електра – Асен Сидеров“, гр. Златоград, остатъци по фактури по двата договора.

Следва да се отбележи, че решението на Окръжен съд – Смолян е първоинстанционно и Община Чепеларе има право и ще го обжалва пред горестоящите съдебни инстанции. Тя (Общината) счита същото за неправилно поради съображения, подробно изложени в хода на делото. Въпреки че към момента на предаване на работите по договорите, същите са били без забележки, видно на място е, че тези два процесни договора наред с други, по които Община Чепеларе плаща стари дългове, не са изпълнени коректно. Поради това Община Чепеларе в лицето на настоящето й ръководство не смята (а и всеки на нейно място би направил същото), че за некачествено свършена работа или дори и за липса на такава, следва да се заплаща възнаграждение.

Поради това, след като подробно излагаме своите тези в защита на това си твърдение и в защита на интересите на Общината и нейните граждани, ще отстояваме позицията си за неизпълнени договорни задължения от страна на ЕТ „Електра – Асен Сидеров“, гр. Златоград, и по двата договора, което, както отбелязахме по-горе, е допуснато от предишното ръководство на Община Чепеларе.

Вирни се горе