ОТЧЕТЕН БЕ ПРОЕКТЪТ "БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН"

ОТЧЕТЕН БЕ ПРОЕКТЪТ "БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН"

Вчера в Община Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“. Проектът BG16RFOP001-8.001-0027-C01 Бюджетна линия за Община Смолян, по който община Смолян е бенефициент, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ по приоритетна ос: Техническа помощ.

Пресконференцията бе открита от зам.-кмета Марин Захариев, който е и ръководител на междинно звено и Момчил Николов, секретар на община Смолян и ръководител на проекта.

„Целите на проекта бяха насочени към подкрепа за Община Смолян като бенефициент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., с оглед изпълнение на нейните функции в качеството й на бенефициент, междинно звено и градска власт и обезпечаване на дейността й по оценка и подбор на проектните предложения и по управление и изпълнение на инвестиционната програма за периода до 2023 г.“, поясни Николов.

Директорът на дирекцията по планиране и проекти в Общината, Ефтима Петкова представи проекта и припомни на присъстващите целия процес по подготовка за програмен период 2014-2020, изпълнението на Интегрирания план за градско развитие и изборът на проектни предложения за включване в Инвестиционната програма на община Смолян за финансиране в рамките на приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“.

„Специфичното в изминалия програмен период бе, че Община Смолян, едновременно с ролята си на бенефициент, бе и междинно звено, на което бяха делегирани функции по оценка и избор на проекти за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“, като за целта бе сключено споразумение между управляващия орган на Програмата и Общината. Във връзка с функциониране на междинното звено и провеждането на процеса по оценката на проектните предложения, Общината актуализира системите си за финансово управление и контрол и бяха извършени редица действия по структуриране и организиране процесите и работата на междинното звено. Паралелно с това бе структуриран и екип, който да следи изпълнението на инвестиционната програма по отношение на своевременната подготовка и оценка на проектните предложения и в последствие тяхното изпълнение. За подготовката на ИП и проектните предложения на Община Смолян, със заповеди на кмета бяха сформирани работни групи“, посочи Петкова. Пред медиите бяха отчетени вече изпълнените и изпълнявани към настоящия момент проекти, включени в инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж“, а именно:

Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян на стойност 6 598 925,21 лв.

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Смолян на стойност 5 081 428,76 лв.

Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян на стойност 4 772 320,46 лв.

Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян на стойност 4 403 997,59 лв.

Изграждане на нови социални жилища в град Смолян на стойност 4 039 884, 98 лв.

Процедурата „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – бенефициенти по ПРИОРИТЕТНА ОС 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, с код: BG16RFOP001-8.001, се изпълнява по Приоритетна ос: Техническа помощ със 100% безвъзмездна помощ.

Периодът за изпълнение на проекта е от 01.09.2016 г. до 01.12.2023 г.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе