ОТБЕЛЯЗВАМЕ 7 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОНА

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 7 НОЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА РАДОНА

Газ радон е водещата причина за рак на белия дроб след цигарите – да се защитим!

На 7 ноември по инициатива на Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязваме Европейския ден, посветен на намаляване на въздействието на газ радон. Целта е да се повиши осведомеността относно здравната вреда от високите нива на радон, необходимостта от измервания на концентрацията на газа и прилагане на мерки за намаляване на нивата му в обществените и жилищните сгради.

Радонът е естествен радиоактивен газ, който се образува непрекъснато при разпадането на уран в почвата и скалите. Той може да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха, и свободно да прониква в сградите чрез дефекти във външната им обвивка и пукнатини в основата. Най-значимо облъчване от радон човек може да получава в жилището си поради дългия ежедневен престой в него. Радонът присъства във всички типове сгради: стари и нови, с и без основи. Върху наличието на радон в сградата влияят два основни фактора: пътищата на проникване и интензивността на обмена на въздух вътре в помещенията и с околната среда. В райони с уранодобив могат да се срещнат домове, за построяването на които са използвани отпадъчни материали с високо съдържание на радий – в този случай строителни материали може да са основният източник на радон.

Радонът е основният фактор при облъчването на човека от естествените радиоактивни източници, съществуващи в природата. Вдишването на въздух, съдържащ високи нива на радон за дълъг период от време може да повиши риска от развитие на рак на белия дроб. Радонът е втората, след тютюнопушенето, причина за възникване на рак на белия дроб и водеща за непушачите. Влияние върху риска за рак на белия дроб оказват продължителността на облъчването, възрастта, тютюнопушенето и други канцерогени. Съчетаването на тютюнопушене и облъчване от радон увеличава около 16 пъти риска за здравето. Спирането на тютюнопушенето е първата препоръка за взимане на мерки срещу радона.

Въздействието на радона може да се намали чрез измерване на концентрацията му в дома и предприемане на необходимите действия. Основна предпазна мярка при сравнително ниски концентрации е редовният приток на свеж въздух чрез проветряване, особено през зимата, и чрез поставяне на вентилационни клапи на прозорците. При по-високи концентрации могат да се използват и методи за спиране навлизането на радон в сградата чрез запечатване на пукнатини в подове и стени, и вентилация на подподовите пространства и помещения чрез устройства (тръби и вентилатори). С Наредбата за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ, бр. 33 от 19.04.2019 г.) на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, детайлно са определени видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради.

За ефективното ограничаване на облъчването от радон в България е изготвена национална стратегия и актуален национален план за намаляване на въздействието му върху здравето на населението чрез контрол на неговите нива в нови и съществуващи сгради.

Желаещите да измерят концентрацията на радон в сгради могат да се обърнат към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), както и да се запознаят с повече информация по темата на сайта radon.bg.

На вниманието на жителите на област Смолян предоставяме кратък материал с основните послания за предпазване на нашето здраве от радона. Той е изготвен от НЦРРЗ и може да бъде открит и на интернет страницата на РЗИ – Смолян в рубриката „Радон – що е то?“

ПРЕСЦЕНТЪР НА РЗИ – СМОЛЯН

Вирни се горе