От 6 до 20 пъти превишение на допустимите стойности за азот, общ фосфор и ортофосфати е установено във водните проби от р. Черна в Смолян

От 6 до 20 пъти превишение на допустимите стойности за азот, общ фосфор и ортофосфати е установено във водните проби от р. Черна в Смолян

От 6 до 20 пъти превишение на допустимите стойности по показатели азот (амониев и нитритен), общ фосфор и ортофосфати е установено в проби от р. Черна в Смолян, взети след случая с измиране на риба на 20 август. Данните са от оповестените от Басейнова дирекция (БД) – Пловдив резултати от изследване на водните проби от речните води. От Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще образуват административнонаказателно производство за замърсяването на реката. Съставеният акт за нерегламентирано заустване на отпадни води от градския колектор в р. Черна вече е връчен на ръководството на ВиК- Смолян, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян, предаде БТА.

От БД потвърждават, че установеният източник на замърсяване на речните води е именно заустване на отпадъчни води от градски събирателен колектор на изход отлив на тръба от преливник. По-рано от проверката на РИОСВ бе изяснено, че изтичането на отпадни води от колектора е станало при изпълнение на проекта за воден цикъл на Смолян, а заустването е било на различни места в реката в продължение на дни. Измерените стойности по биогенни елементи (азотни и фосфорни показатели) са показателни за заустване на непречистени битово- фекални отпадъчни води, допълват от БД.

Измерените при проверката на 20 август стойности на показателите азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати и общ фосфор не са значително по-високи от стойностите, установени при провеждане на националния мониторинг за р. Черна в периода 2019-2023 г., но въпреки това в посочения изминал период никога не са измервани толкова високи стойности по показател азот амониев, уточняват от БД. Участък от р. Черна е повлиян и от експлоатацията на ВЕЦ „Устово“, като в реката в близост до водноелектрическата централа са установени количества измряла риба, според заключение на дирекцията. Предстои да бъдат взети и допълнителни водни проби за изследване по биологичния елемент за качество - дънна макробезгръбначна фауна, който отчита изминали замърсявания и ще даде повече информация доколко замърсяването е причинило екологични щети на р. Черна.

Вирни се горе