От 1-ви март ще се приемат заявления за услугата "Личен асистент" в община Доспат

 От 1-ви март ще се приемат заявления за услугата "Личен асистент" в община Доспат

Вторият етап за предоставяне на услугата „Личен асистент”/ „Домашен помощник” е планирана да стартира от месец април 2016 г. като преди това ще има нов прием на заявления от кандидати за потребители на услугата „Личен асистент“/“Домашен помощник“ и кандидати за длъжността личен асистент/домашен помощник, съобщиха от Общинска администрация – Доспат.

Право да подават заявления имат лицата от Проект „Нови възможности за грижа“ /Нови алтернативи/ и лицата, които не са подавали такива в Проект „Център за социални услуги в домашна среда – гр.Доспат“ през месец октомври 2015-та година.

Заявления ще се приемат в периода 01.03.2016 г. до 11.03.2016 г. в стая № 101 на Община Доспат от 08,00 до 17,00 часа.

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти и домашни помощници подават заявление в общината в същия срок – от 01.03.2016 г. до 11.03.2016 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители. Към заявлението се прилагат следните документи:

документ за самоличност (за справка);

автобиография;

документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” и „домашен помощник” квалификация;

служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

Декларация за преминато обучение по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.» или копие от удостоверение за преминато обучение.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

безработни лица;

трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

„Център за социални услуги в домашна среда – град Доспат” ще предоставя интегрирани социални услуги. Чрез медицинска сестра, психолог и социален асистент, потребителите на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ ще получават допълнителни здравни грижи, подкрепа от психолог и социален асистент, допълват още от Общинска администрация – Доспат.

Вирни се горе