ОПАСНИ ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА РАСТЕНИЯ ПЛЪЗВАТ ИЗ БЪЛГАРИЯ

ОПАСНИ ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА РАСТЕНИЯ ПЛЪЗВАТ ИЗ БЪЛГАРИЯ

Най – голямото находище е открито в околностите на село Борино, област Смолян Южноцентрално държавно предприятие – Смолян проведе поредица от информационно-обучителни дейности, насочени към инвазивните чужди видове растения на територията на предприятието. Инвазивните чужди видове видове, са такива видове, които са били пренесени извън техните естествени територии на разпространение в резултат от дейността на човека, размножават се самостоятелно и застрашават местното биологично разнообразие. От друга страна, тези видове нанасят сериозни щети на икономиката, а в някои случаи представляват опасност и за здравето на хората. Специален фокус по време на кампанията, бе насочен към едни от най-опасните видове, чието най-голямо находище в България е на територията на ТП ДГС „Борино“, а по течението на реките „плъзва“ и се разпространява и на територията на околните стопанства, а именно Гигантски и Сосновски хераклеум (девисил). В партньорство с екипа на Фондация „Информация и природозащита“ и с участието на Държавните горски/ловни стопанства, община Борино и неправителствени организации бяха проведени информационно- образователни дейности за разпознаване на инвазивните чужди видове. Чрез посещения на терен, в района на находището в с. Борино, бяха дискутирани възможните мерки за предпазване и контрол върху разпространиението на двата вида. В допълнение, Южноцентрално държавно предприятие – Смолян разработи и разпространи информационен материал, насочен към широката общественост в целевите райони.

Вирни се горе