Окончателно съдът разреши до 140 км/ч по магистрала

Окончателно съдът разреши до 140 км/ч по магистрала

Върховния административен съд (ВАС) окончателно отменя член от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, който предвиждаше 120 км/ч максимална разрешена скорост за движение по магистрала.

Чл. 73 от Правилника противоречи на Закона, където максималната скорост е друга - 140 км/ ч на аутобан. Въпросният Правилник е приет и обнародван през 1996 г.

Върховните съдии напомнят, че при два нормативни акта, които се "бият", върховенство има този от по-висок ранг - в случая законът.

Правилникът за прилагане на Закона за движение по пътищата е приет с Постановление на Министерски съвет № 36 от 05.03.1996 г. и е обнародван в "Държавен вестник", бр. 25 от 22.03.1996 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Но същият трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. В случая е налице противоречие между оспорената разпоредба на Правилника и чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

Вирни се горе