ОИЦ-СМОЛЯН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА СИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

ОИЦ-СМОЛЯН ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДЕЙНОСТТА СИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

По време провелата се днес встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2022-2023 г .“ екипът на ОИЦ-Смолян представи параметрите на новия договор № BG05SFOP001-4.007-0005-C01, който осигурява финансиране за дейността на Центъра за периода 2022-2023 г.. Общата стойност на подписания от община Смолян договор за безвъзмездна финансова помощ е 249 900 лв., които са 100% финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Радостен съм, че Областен информационен център – Смолян ще продължи да изпълнява своята дейност и през следващите две години. Екипът на Центъра многократно е доказвал през годините колко значима и важна е информацията, която предоставя.““ – каза днес зам.-кметът на община Смолян и ръководител на проекта – г-н Марин Захариев.

Както и до момента, екипът на ОИЦ-Смолян ще продължи да популяризира възможностите за финансиране със средства от ЕС, политиките на Европейския съюз в България, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). „Нов момент в дейността на Центъра през следващите години ще бъде участието в експертния състав към Регионалните съвети за развитие, във връзка с прилагане на Интегрирания териториален подход, чиято цел е намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021 – 2027 г.“ – допълни управителят на ОИЦ-Смолян г-жа Цветанка Генчева.

Вирни се горе